Kodeks ponašanja

Dobavljači
Kodeks ponašanja primjenjuje se na sve naše poslovne odnose

Kodeks ponašanja primjenjuje se na sve naše poslovne odnose

Bisnodeov Kodeks ponašanja dobavljača obuhvata sve kompanije partnere koje isporučuju robu i usluge Bisnodeu, uključujući i njegove podizvođače, a dio je svih sporazuma i ugovora. Za nabavke ili pregovore vrijedi sljedeće:

  • Kodeks ponašanja mora biti potpisan za svaki ugovor koji prelazi 1.000.000 SEK. Također treba predočiti dokumentaciju o utjecaju na okoliš i društvene uslove, uključujući akcijske planove i ciljeve poboljšanja.
  • Za ugovore u vrijednosti 500.000 ili više SEK mora se održavati dijalog s partnerima u vezi s njihovim radom na održivosti i o tome kako se oni pridržavaju zahtjeva u Kodeksu ponašanja. Dokumentacija koja se tiče ekoloških utjecaja i socijalnih uslova, uključujući akcijske planove i ciljeve unapređenja, mora biti spremna za prezentaciju na zahtjev.
  • Bisnode ima imenovanu osobu odgovornu za pitanja održivosti, koju se može kontaktirati ako zaposlenik, partner, dobavljač ili podizvođač sumnja u bilo kakvu povredu zakona, propisa ili Kodeksa ponašanja. Ova komunikacija je pokrivena zakonom o zaštiti dojavljivača, što znači da je osoba koja pruža informacije zaštićena od štetnih radnji i ima pravo ostati anonimna.
  • Bisnode ima pravo raskinuti partnerstvo ako Bisnode otkrije bilo kakva odstupanja od uslova iz Kodeksa ponašanja i ako poboljšanja nisu izvršena u dogovorenom roku.
Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

Naš Kodeks ponašanja osigurava poštovanje zakona i propisa

Dobavljači moraju poštovati zakone i propise, smjernice i standarde te imati sve potrebne dozvole, licence i registracije potrebne za njihovo poslovanje.

Poslovna etika

Sve operacije moraju se provoditi u skladu s dobrom poslovnom praksom, poticati slobodno tržišno takmičenje i održavati visoki standard etike. Nije dopušten nikakav oblik korupcije, mita, pranje novca ili ograničenje tržišnog takmičenja. Zabava i pokloni moraju biti obilježeni otvorenošću, umjerenošću i uvijek imati prirodnu povezanost s poslovnim odnosom.

Rukovanje informacijama

Povjerljive informacije koje se tiču poslovanja nas ili naših klijenata mogu se koristiti samo za namjeravanu svrhu.

Okoliš

Bisnode aktivno radi na kontinuiranom smanjenju direktnog i indirektnog utjecaja na okoliš kompanije, a dobavljači moraju u potpunosti biti u skladu s politikom zaštite okoliša dostupnom na našoj internet stranici.

Dobavljači moraju imati definiranu politiku zaštite okoliša, znanje i kontrolu nad njihovim ekološkim utjecajem te dokumentirani sistem upravljanja. Dobavljač mora kontinuirano provoditi mjere poboljšanja okoliša u svom poslovanju radi smanjenja emisija u zrak, zemlju i vodu te pojednostaviti svoju upotrebu energije i resursa.

Uslovi rada i ljudska prava

Dobavljači moraju podržavati i poštovati međunarodno proklamirana ljudska prava i tretirati svoje zaposlenike i dobavljače pošteno, jednako i poštujući ljudsku ravnopravnost.

Antidiskriminacija i fer postupanje

Diskriminacija, bez obzira na motiv, ne tolerira se u vezi sa zapošljavanjem, određivanjem plata, napredovanjem, obukom ili otpuštanjem. Dobavljač će također osigurati da ne bude uznemiravanja, nasilničkog ponašanja, prijetnje, tlačenja ili drugog zlostavljanja.

Sloboda udruživanja

Dobavljač mora poštovati pravo zaposlenika na pridruživanje sindikatima i mogućnosti kolektivnih pregovora bez ikakvog rizika od kažnjavanja, prijetnji ili zlostavljanja.

Uslovi za zapošljavanje

  • Svaki zaposlenik mora imati pisani ugovor o radu preveden na jezik koji razumije.
  • Radno vrijeme ne smije premašiti maksimalno radno vrijeme propisano u važećim zakonima i propisima, a svi zaposlenici imaju pravo na sedmični odmor, kako je propisano zakonom.
  • Svaki zaposlenik ima pravo na zakonski dopust, uključujući bolovanje i roditeljski dopust.
  • Odbijanja od plata nisu dopuštena kao disciplinski postupak.
  • Plate će se isplaćivati redovno, direktno zaposleniku, u pravo vrijeme i u cijelosti.
  • Diskriminacija kod plata u bilo kojem obliku nije dopuštena.

Pojedinci koji rade za dobavljača u uslovima sličnim zapošljavanju moraju se također tretirati u skladu s ovim načelima.

Radno okruženje i sigurnost

Dobavljač mora osigurati zdravo i sigurno radno okruženje, kako fizički tako i psihosocijalno. Dobavljač mora sistematski i proaktivno raditi na stalnom poboljšanju radne okoline i zdravstvenih uslova na radu. Svi koji rade za dobavljača moraju dobijati redovnu obuku o radnom okruženju i moraju im biti dostupne relevantne informacije.

Moraju se prevenirati nesreće i povrede na radu. Dobavljač mora utvrditi rutine za identifikaciju, rukovanje i prijavljivanje povreda i bolesti u radu. Svi koji rade unutar organizacije, bilo kao zaposlenici ili izvođači, moraju biti pokriveni osiguranjem od profesionalnih nesreća. Dobavljač mora osigurati da se alkohol i lijekovi ne koriste tokom radnog vremena.

Dobavljač mora predvidjeti i identificirati vanredne situacije i smanjiti njihov utjecaj kroz provođenje procedura za vanredne situacije i spašavanje, uključujući opremu, alarm, evakuaciju i obuku.

Prisilni rad

Sav posao mora biti izveden dobrovoljno. Nije dopušten nikakav oblik prisilnog rada ili rada povezanog s bilo kojim oblikom prijetnje ili kažnjavanja.

Dječiji rad

Dječiji rad nije dopušten. Ako ne postoje nacionalni zakoni koji zabranjuju rad djece u zemlji u kojoj se obavljaju operacije, niko ispod 15 godina starosti ne smije biti zaposlen.