Bisnode BH & banke u BIH: Izbor komercijalne banke koja najbolje i najefikasnije koristi potencijale i resurse

07 sep 2017

Bankarski sektor Bosne i Hercegovine danas čine 23 komercijalne banke, pa podržavanje realizacije platnog prometa i ponuda bankarskih usluga na nivou države ima ograničen potencijal. U Bosni i Hercegovini danas egzistira 270.491 aktivno pravno lice a, prema Agenciji za statistiku BiH, zaposleno je 753.975 osoba (objava Agencije za statistiku BiH o zaposlenim osobama u aprilu 2017.). U 31.387 aktivnih privatnih i javnih preduzeća zaposleno je 505.094 osoba.

Prosječni broj zaposlenih osoba koje bi mogle imati otvoren lični žiro račun, koristiti usluge štednje i kreditiranja je 32.782 osobe po banci (obični prosjek). Prosječan broj klijenata iz sektora velikih privrednih subjekata po banci na nivou države je 10, SME 1.357 pravnih lica, a iz mikro segmenta 10.394 pravnih subjekata po banci (obrti). To su podaci koji ne uključuju potencijale banke, njihove mreže poslovnica, bankomata, vrste usluga i geografsku prisutnost.

Uzimajući u obzir ovakvo stanje, detaljnije smo pogledali potencijale bh. banaka i njihovu internu i eksternu iskorištenost. Zanimala nas je učinkovitost poslovanja i portfelji klijenata pojedinačnih banaka, tačnije, pravni sektor, koji je generator prihoda ekonomije i koji, pored svog poslovanja, omogućava i banci pristup do ponude svojih usluga zaposlenim osobama kod tih pravnih subjekata.

Kod pripreme analize fokusirali smo se na aktivna pravna lica. Sa ovim analitičkim pregledom strukture klijenata banaka u Bosni i Hercegovini, željeli smo napraviti pregled kako su sastavljeni portfelji klijenata banaka sa otvorenim žiro računima i kakav je stvarni potencijal poslovanja sa pravnim licima u bankama, gdje se kriju rizici, potencijali i prednosti. Cijela osnovna analiza objavljena je u izdanju Banke u BiH br. 187 (6. i 7. 2017.), godina XIX. Dodatno su uključeni i podaci o poslovanju banka koji se koriste za dodjelu Zlatni BAM.

Za potrebe izbora banke koja zaslužuje naziv Zlatna banka BiH u 2017. godini izrađena je detaljna analiza poslovanja, okoline i strukture portfelja banka. Analitički partner izbora Zlatne banke BiH 2017. je Bisnode BH. Međunarodna grupa Bisnode je najveća analitička kuća i ponuđač poslovnih i bonitetnih informacija sa sjedištem u Stockholmu. Bisnode je na evropskom tržištu informacija prisutan od 1989. godine i okuplja više od 2.100 stručnjaka iz 18 evropskih država. Bisnode grupa je ujedno i najveći globalni partner američke bonitetne kuće Dun & Bradstreet. Bisnode u Bosni i Hercegovini prisutan je od 2013. godine i uključuje se u detaljnu analitičku podršku institucijama i korporacijama.

Kod izbora banke bila su dva fokusa koja su definirala daljnje kriterije.

Prvi je eksterno usmjeren u smislu kakvu je poziciju banka zauzela na tržištu i kako koristi potencijale klijenata koje ima u svom portfelju, te kako prepoznaje rizike i potencijale na tržištu. Kriteriji su povezani sa uključivanjem novoosnovanih pravnih lica i sa ukupnim kvalitetom portfelja pravnih lica koja u banci imaju otvoren žiro račun. Svi aktivni računi u banci su potencijal za razvoj saradnje sa klijentima. Banka ima direktan pristup klijentu i mogućnost razvoja međusobne saradnje. U procjeni rizika klijenata, banka definira svoje aktivnosti povećanja ili smanjenja saradnje sa pojedinačnim klijentima te tu strukturu korigira sa novim akvizicijama.

Drugi fokus je interno usmjeren u smislu definiranja učinkovitosti poslovanja banke. U kriterije smo uključili efikasnost korištenja poslovne mreže banke – koliko klijenata prosječno ima banka po poslovnoj lokaciji na kojoj ima kontakt sa pravnim licima, kako upravlja sa internim resursima iz vida operativnih troškova po zaposlenom, uključenosti zaposlenih u dobiti, povrat na imovinu, udio dobiti u imovini banke sa ciljem definiranja ulaganja u razvoj.

Iz liste banaka za izbor Zlatne bh. banke isključili smo Pavlović banku zbog nedostatka podataka o poslovanju banke, pa su tako u obzir uzete 22 komercijalne banke u Bosni i Hercegovini.

Pojedinačni kriteriji uključeni u metodologiju definiraju pojedinačni uključen parametar, koji se dalje ponderira pojedinačno i u grupi kriterija interno i eksterno usmjerenih. Konačni izbor definira banku koja je ukupno najbolje iskoristila interne i tržne potencijale, koja je najefikasnija u svom poslovanju. Izbor se definira od najmanjeg do najvišeg pondera. To znači da je banka koja ima najbolji pokazatelj u određenom kriteriju označena sa 1, a banka koja ima najslabiji pokazatelj u tom kriteriju označena sa 22.

Pregled po ponderiranim pojedinačnim uključenim parametrima:

 

Pregled zbirnih kriterija za izbor:

 

Po izračunanim pokazateljima i ponderiranim podacima, komercijalna banka koja posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine i zaslužuje naziv Zlatna banka BiH u 2017. je Bosna Bank International d.d.

Bosna Bank International d.d. ima strukturu pravnih lica koja je daleko najmanje rizična po negativnim događajima, banka intenzivno uključuje novoosnovana pravna lica u svoj portfelj, proširuje prisustvo na teritoriji Bosne i Hercegovine, banka je na drugom mjestu po broju povećanja zaposlenih, visoko je po učinkovitosti upravljanja poslovanja i strukturiranom povećanju svoje imovine. Banka koristi alternativne načine proširenja portfelja pravnih lica.